تصاویر شهدای بنیاد نیمه شعبان و پایگاه مقاومت شهید مطهری مسجد آیت الله انگجی