به رنگ آفتاب

ترسیم گوشه هایی از معنویات هشت سال دفاع مقدس

به رنگ آفتاب