حکایت عمر

حکایت عمر گزیده یادداشتها و خاطرات 

آیت الله سید ابوالحسن مولانا

به اهتمام: سید محمد جواد مولانا